حصیر

حصیر

English-Ottoman Turkish language حصیر


حصیر - hasir

حصیر - hasir

حصیر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیر. حصیر attoman turkish I mean, حصیر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیر, Ottoman Turkish English Dictionary

hasir ~ حاسر
hasir ~ حسير
hasir ~ حصیر
hasir ~ خاثر
hasir ~ خسیر

Ottoman Turkish

Top