حصیرجی

حصیرجی

English-Ottoman Turkish language حصیرجی


حصیرجی - hasırcı

حصیرجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیرجی. حصیرجی attoman turkish I mean, حصیرجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیرجی, Ottoman Turkish English Dictionary

hasırcı ~ حصیرجی

Ottoman Turkish

Top