حصه‌دار

حصه‌دار

English-Ottoman Turkish language حصه‌دار


حصه‌دار - hissadar

حصه‌دار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصه‌دار. حصه‌دار attoman turkish I mean, حصه‌دار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصه‌دار, Ottoman Turkish English Dictionary

hissadar ~ حصه‌دار

Ottoman Turkish

Top