حصین

حصین

English-Ottoman Turkish language حصین


حصین - hasin

حصین - husayn

حصین means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصین. حصین attoman turkish I mean, حصین What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصین, Ottoman Turkish English Dictionary

hasin ~ حاسن
hasin ~ حسین
hasin ~ حصین
husayn ~ حصین

Ottoman Turkish

Top