حضارت

حضارت

English-Ottoman Turkish language حضارت


حضارت - hazaret

حضارت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضارت. حضارت attoman turkish I mean, حضارت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضارت, Ottoman Turkish English Dictionary

hazaret ~ حضارت

Ottoman Turkish

Top