حضار

حضار

English-Ottoman Turkish language حضار


حضار - hazar

حضار - huzzar

حضار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضار. حضار attoman turkish I mean, حضار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضار, Ottoman Turkish English Dictionary

hazar ~ حضار
hazar ~ حضر
hazar ~ خزر
hazar ~ خضار
hazar ~ خضر
huzzar ~ حضار
huzzar ~ حضر

Ottoman Turkish

Top