حضور

حضور

English-Ottoman Turkish language حضور


حضور - huzur

حضور - huzur

حضور means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضور. حضور attoman turkish I mean, حضور What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضور, Ottoman Turkish English Dictionary

huzur ~ حضور

Ottoman Turkish

Top