حضرمی

حضرمی

English-Ottoman Turkish language حضرمی


حضرمی - hazremi

حضرمی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضرمی. حضرمی attoman turkish I mean, حضرمی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضرمی, Ottoman Turkish English Dictionary

hazremi ~ حضرمی

Ottoman Turkish

Top