حصیرلاتمق

حصیرلاتمق

English-Ottoman Turkish language حصیرلاتمق


حصیرلاتمق - hasırlatmak

حصیرلاتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیرلاتمق. حصیرلاتمق attoman turkish I mean, حصیرلاتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیرلاتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

hasırlatmak ~ حصیرلاتمق

Ottoman Turkish

Top