حصیده

حصیده

English-Ottoman Turkish language حصیده


حصیده - haside

حصیده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیده. حصیده attoman turkish I mean, حصیده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیده, Ottoman Turkish English Dictionary

haside ~ حصیده

Ottoman Turkish

Top