حصه‌لشمق

حصه‌لشمق

English-Ottoman Turkish language حصه‌لشمق


حصه‌لشمق - hisseleşmek

حصه‌لشمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصه‌لشمق. حصه‌لشمق attoman turkish I mean, حصه‌لشمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصه‌لشمق, Ottoman Turkish English Dictionary

hisseleşmek ~ حصه‌لشمق

Ottoman Turkish

Top