حصیرلانمق

حصیرلانمق

English-Ottoman Turkish language حصیرلانمق


حصیرلانمق - hasırlanmak

حصیرلانمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیرلانمق. حصیرلانمق attoman turkish I mean, حصیرلانمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیرلانمق, Ottoman Turkish English Dictionary

hasırlanmak ~ حصیرلانمق

Ottoman Turkish

Top