حصیرلامق

حصیرلامق

English-Ottoman Turkish language حصیرلامق


حصیرلامق - hasırlamak

حصیرلامق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیرلامق. حصیرلامق attoman turkish I mean, حصیرلامق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیرلامق, Ottoman Turkish English Dictionary

hasırlamak ~ حصیرلامق

Ottoman Turkish

Top