حصیله

حصیله

English-Ottoman Turkish language حصیله


حصیله - hasile

حصیله means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیله. حصیله attoman turkish I mean, حصیله What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیله, Ottoman Turkish English Dictionary

hasile ~ حصیله

Ottoman Turkish

Top