حضظ

حضظ

English-Ottoman Turkish language حضظ


حضظ - huzuz

حضظ means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضظ. حضظ attoman turkish I mean, حضظ What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضظ, Ottoman Turkish English Dictionary

huzuz ~ حضض
huzuz ~ حضظ
huzuz ~ حظظ
huzuz ~ حظوظو
huzuz ~ خزوز

Ottoman Turkish

Top