حصیری

حصیری

English-Ottoman Turkish language حصیری


حصیری - hasiri

حصیری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیری. حصیری attoman turkish I mean, حصیری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیری, Ottoman Turkish English Dictionary

hasiri ~ حصیری

Ottoman Turkish

Top