حضاره

حضاره

English-Ottoman Turkish language حضاره


حضاره - hazare

حضاره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضاره. حضاره attoman turkish I mean, حضاره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضاره, Ottoman Turkish English Dictionary

hazare ~ حضاره

Ottoman Turkish

Top