خضارمه

خضارمه

English-Ottoman Turkish language خضارمه


خضارمه - hazarime

خضارمه - hazarime

خضارمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خضارمه. خضارمه attoman turkish I mean, خضارمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خضارمه, Ottoman Turkish English Dictionary

hazarime ~ حضارمه
hazarime ~ خضارمه

Ottoman Turkish

Top