حزابی

حزابی

English-Ottoman Turkish language حزابی


حزابی - hazabi

حزابی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزابی. حزابی attoman turkish I mean, حزابی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزابی, Ottoman Turkish English Dictionary

hazabi ~ حزابی

Ottoman Turkish

Top