حزا

حزا

English-Ottoman Turkish language حزا


حزا - haza

حزا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزا. حزا attoman turkish I mean, حزا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزا, Ottoman Turkish English Dictionary

haza ~ حاضه
haza ~ حذا
haza ~ حزا
haza ~ خزا
haza ~ خزی
haza ~ خضع
haza ~ هذا

Ottoman Turkish

Top