حریف

حریف

English-Ottoman Turkish language حریف


حریف - harif

حریف - hırrif

حریف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریف. حریف attoman turkish I mean, حریف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریف, Ottoman Turkish English Dictionary

harif ~ حریف
harif ~ خارف
harif ~ خرف
harif ~ خريف
hırrif ~ حریف

Ottoman Turkish

Top