حریفیت

حریفیت

English-Ottoman Turkish language حریفیت


حریفیت - hıırıfiyyet

حریفیت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریفیت. حریفیت attoman turkish I mean, حریفیت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریفیت, Ottoman Turkish English Dictionary

hıırıfiyyet ~ حریفیت

Ottoman Turkish

Top