حریره

حریره

English-Ottoman Turkish language حریره


حریره - harire

حریره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریره. حریره attoman turkish I mean, حریره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریره, Ottoman Turkish English Dictionary

harire ~ حریره

Ottoman Turkish

Top