حریر

حریر

English-Ottoman Turkish language حریر


حریر - harir

حریر - harir

حریر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریر. حریر attoman turkish I mean, حریر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریر, Ottoman Turkish English Dictionary

harir ~ حریر
harir ~ خرير

Ottoman Turkish

Top