حریمه

حریمه

English-Ottoman Turkish language حریمه


حریمه - harime

حریمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریمه. حریمه attoman turkish I mean, حریمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریمه, Ottoman Turkish English Dictionary

harime ~ حریمه

Ottoman Turkish

Top