حزاز

حزاز

English-Ottoman Turkish language حزاز


حزاز - hazaz

حزاز - hazzaz

حزاز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزاز. حزاز attoman turkish I mean, حزاز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزاز, Ottoman Turkish English Dictionary

hazaz ~ حزاز
hazaz ~ خضاض
hazaz ~ خضض
hazzaz ~ حزاز
hazzaz ~ خزاز

Ottoman Turkish

Top