حزر

حزر

English-Ottoman Turkish language حزر


حزر - هازر

حزر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزر. حزر attoman turkish I mean, حزر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزر, Ottoman Turkish English Dictionary

هازر ~ حزر

Ottoman Turkish

Top