حزامت

حزامت

English-Ottoman Turkish language حزامت


حزامت - hazamet

حزامت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزامت. حزامت attoman turkish I mean, حزامت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزامت, Ottoman Turkish English Dictionary

hazamet ~ حزامت

Ottoman Turkish

Top