حریقه

حریقه

English-Ottoman Turkish language حریقه


حریقه - harika

حریقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریقه. حریقه attoman turkish I mean, حریقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریقه, Ottoman Turkish English Dictionary

harika ~ حریقه
harika ~ خارقه

Ottoman Turkish

Top