حزازه

حزازه

English-Ottoman Turkish language حزازه


حزازه - hazaze

حزازه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزازه. حزازه attoman turkish I mean, حزازه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزازه, Ottoman Turkish English Dictionary

hazaze ~ حزازه

Ottoman Turkish

Top