حزابه

حزابه

English-Ottoman Turkish language حزابه


حزابه - huzabe

حزابه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزابه. حزابه attoman turkish I mean, حزابه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزابه, Ottoman Turkish English Dictionary

huzabe ~ حزابه

Ottoman Turkish

Top