حریفانه

حریفانه

English-Ottoman Turkish language حریفانه


حریفانه - harifane

حریفانه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریفانه. حریفانه attoman turkish I mean, حریفانه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریفانه, Ottoman Turkish English Dictionary

harifane ~ حریفانه

Ottoman Turkish

Top