حریسه

حریسه

English-Ottoman Turkish language حریسه


حریسه - harise

حریسه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حریسه. حریسه attoman turkish I mean, حریسه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حریسه, Ottoman Turkish English Dictionary

harise ~ حارثه
harise ~ حريثه
harise ~ حریسه

Ottoman Turkish

Top