حزان

حزان

English-Ottoman Turkish language حزان


حزان - hizan

حزان - hizzan

حزان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزان. حزان attoman turkish I mean, حزان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزان, Ottoman Turkish English Dictionary

hizan ~ حزان
hizan ~ حیضان
hizan ~ خيزان
hizzan ~ حزان

Ottoman Turkish

Top