حزقیل

حزقیل

English-Ottoman Turkish language حزقیل


حزقیل - hızgıl

حزقیل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزقیل. حزقیل attoman turkish I mean, حزقیل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزقیل, Ottoman Turkish English Dictionary

hızgıl ~ حزقیل

Ottoman Turkish

Top