حزیقه

حزیقه

English-Ottoman Turkish language حزیقه


حزیقه - hazika

حزیقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزیقه. حزیقه attoman turkish I mean, حزیقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزیقه, Ottoman Turkish English Dictionary

hazika ~ حزیقه

Ottoman Turkish

Top