حسابی

حسابی

English-Ottoman Turkish language حسابی


حسابی - hisabi

حسابی - hisabi

حسابی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابی. حسابی attoman turkish I mean, حسابی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابی, Ottoman Turkish English Dictionary

hisabi ~ حسابی

Ottoman Turkish

Top