حسابجه

حسابجه

English-Ottoman Turkish language حسابجه


حسابجه - hisabca

حسابجه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابجه. حسابجه attoman turkish I mean, حسابجه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابجه, Ottoman Turkish English Dictionary

hisabca ~ حسابجه

Ottoman Turkish

Top