حسابلاشدرمq

حسابلاشدرمq

English-Ottoman Turkish language حسابلاشدرمq


حسابلاشدرمq - hesaplaştırmak

حسابلاشدرمq means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابلاشدرمq. حسابلاشدرمq attoman turkish I mean, حسابلاشدرمq What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابلاشدرمq, Ottoman Turkish English Dictionary

hesaplaştırmak ~ حسابلاشدرمq

Ottoman Turkish

Top