حساكه

حساكه

English-Ottoman Turkish language حساكه


حساكه - husake

حساكه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حساكه. حساكه attoman turkish I mean, حساكه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حساكه, Ottoman Turkish English Dictionary

husake ~ حساكه

Ottoman Turkish

Top