حسافه

حسافه

English-Ottoman Turkish language حسافه


حسافه - husafe

حسافه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسافه. حسافه attoman turkish I mean, حسافه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسافه, Ottoman Turkish English Dictionary

husafe ~ حسافه

Ottoman Turkish

Top