حسابه

حسابه

English-Ottoman Turkish language حسابه


حسابه - hisabe

حسابه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابه. حسابه attoman turkish I mean, حسابه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابه, Ottoman Turkish English Dictionary

hisabe ~ حسابه

Ottoman Turkish

Top