حسابكار

حسابكار

English-Ottoman Turkish language حسابكار


حسابكار - hisabkar

حسابكار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابكار. حسابكار attoman turkish I mean, حسابكار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابكار, Ottoman Turkish English Dictionary

hisabkar ~ حسابكار

Ottoman Turkish

Top