حزیم

حزیم

English-Ottoman Turkish language حزیم


حزیم - hazim

حزیم - hazim

حزیم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حزیم. حزیم attoman turkish I mean, حزیم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حزیم, Ottoman Turkish English Dictionary

hazim ~ حازم
hazim ~ حذيم
hazim ~ حزیم
hazim ~ خذم
hazim ~ هازم
hazim ~ هظیم

Ottoman Turkish

Top