حسابدان

حسابدان

English-Ottoman Turkish language حسابدان


حسابدان - hisabdan

حسابدان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابدان. حسابدان attoman turkish I mean, حسابدان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابدان, Ottoman Turkish English Dictionary

hisabdan ~ حسابدان

Ottoman Turkish

Top