ارابت

ارابت

English-Ottoman Turkish language ارابت


ارابت - erabet

ارابت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ارابت. ارابت attoman turkish I mean, ارابت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ارابت, Ottoman Turkish English Dictionary

erabet ~ ارابت

Ottoman Turkish

Top