اذيتكارانه

اذيتكارانه

English-Ottoman Turkish language اذيتكارانه


اذيتكارانه - eziyet-kerane

اذيتكارانه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذيتكارانه. اذيتكارانه attoman turkish I mean, اذيتكارانه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذيتكارانه, Ottoman Turkish English Dictionary

eziyet-kerane ~ اذيتكارانه

Ottoman Turkish

Top