ار

ار

English-Ottoman Turkish language ار


ار - er

ار - er

ار - er

ار - ır

ار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ار. ار attoman turkish I mean, ار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ار, Ottoman Turkish English Dictionary

er ~ ار
ır ~ ار

Ottoman Turkish

Top