اراده

اراده

English-Ottoman Turkish language اراده


اراده - irade

اراده - irade

اراده - irade

اراده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراده. اراده attoman turkish I mean, اراده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراده, Ottoman Turkish English Dictionary

irade ~ اراده

Ottoman Turkish

Top