اراجیف

اراجیف

English-Ottoman Turkish language اراجیف


اراجیف - eracif

اراجیف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراجیف. اراجیف attoman turkish I mean, اراجیف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراجیف, Ottoman Turkish English Dictionary

eracif ~ اراجیف

Ottoman Turkish

Top